Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Salaam Art International op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Salaam Art International en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Salaam Art International uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Salaam Art International:, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 69344353. Internetsite: de plaats op het internet waar Salaam Art International de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Salaam Art International via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Prijzen

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Salaam Art International of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Salaam Art International niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Salaam Art International en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 
4.2. Alle door Salaam Art International gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 5 bedragen (voor verzending binnen Nederland).
4.3. De vermelde prijzen van de aangeboden producten kunnen door de ondernemer gedurende de transactieduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

4.4. Salaam Art International behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 5 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

5.1. Alle aanbiedingen van Salaam Art International zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Salaam Art International binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
5.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Salaam Art International.
5.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5.4. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Salaam Art International geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
5.4 Afnemer kan binnen 14 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Salaam Art International. Het volledige bedrag zal door Salaam Art International worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Salaam Art International zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
5.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Salaam Art International te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 6 Levering

6.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
6.2. Salaam Art International geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Salaam Art International, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
6.3. Salaam Art International is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Salaam Art International, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 7 Betaling

7.1. Facturering geschiedt door Salaam Art International in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
7.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na aflevering op een door Salaam Art International aangewezen bankrekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden via iDEAL, PayPal.

7.3. Andere betalingsmethoden dan de in 7.2 van dit artikel vermelde iDEAL betaling of bankoverschrijving, kunnen alleen met uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van de ondernemer worden overeengekomen.

7.4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salaam Art International is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Salaam Art International te verrekenen met een vordering van Afnemer op Salaam Art International, uit welke hoofde dan ook.
7.6. Salaam Art International heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
7.7. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Salaam Art International gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Salaam Art International tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 8 Retourzendingen & herroepingsrecht

8.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Salaam Art International retour te zenden, of ter omruiling aan te bieden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Salaam Art International, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren dan wel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

8.2. Diensten kunnen herroepen worden voor afnamen van de diensten zoals workshops. Uitsluiting van herroepingsrecht betreft dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

8.3. Uitsluiting van herroepingsrecht geldt ook voor  specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Salaam Art International wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
9.3. Aansprakelijkheid van Salaam Art International voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 9.2. is uitgesloten.

Artikel 10 Klachtenregeling

10.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
10.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

Salaam Art International heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salaam Art International ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Salaam Art International behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Salaam Art International uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Salaam Art International) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salaam Art International enig door Salaam Art International aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Salaam Art International wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Salaam Art International noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Salaam Art International of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door Salaam Art International met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Salaam Art International met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.